ALLMÄNNA LEVERANS- OCH FÖRSÄLJNINGSVILLKOR WOLFORD ONLINE-BUTIK FÖR SVERIGE

Handla 24 timmar per dag, 7 dagar i veckan, i Wolfords onlinebutik: www.wolfordshop.se

Vi besvarar Dina frågor måndag till fredag kl 08:00 – 20:00 på telefonnummer 0770-930555 (samtalet kostar 1,00 SEK/min)

Du når oss även per e-post på: service.sweden@wolford.biz

1 ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Dessa allmänna köp- och leveransvillkor (”Dessa Villkor”) gäller för alla affärsförbindelser mellan konsument och Wolford AG (”Wolford”) (säte Wolfordstraße 1, 6901 Bregenz, Österrike), som initieras via Wolfords onlinebutik www.wolfordshop.se. Endast konsumenter får handla i onlinebutiken.

Den vid avtalstidpunkten gällande versionen av Dessa Villkor, ska tillämpas.

Leverans av Varor som beställts via onlinebutiken levereras endast inom Sverige.

2 HÖGSTA OCH MINSTA BESTÄLLNINGSVÄRDE

Det finns inget krav på att en beställning i onlinebutiken ska uppgå till ett visst värde. De varor som ingår i en beställning får dock sammanlagt högst motsvara ett värde av 50.000 SEK.

3 Priser

För varor som en konsument beställer i Wolfords onlinebutik gäller de priser, som visas i varukorgen omedelbart innan konsumenten skickar beställningen. Priserna innefattar svensk mervärdesskatt.

4 Transportkostnader

Vid en beställning i WOLFORDS nätbutik med ett beställningsvärde under 510 SEK tillkommer leveranskostnader uppgående till 50 SEK för standardleverans med DHL. Vid en retur betalas inte dessa leveranskostnader tillbaka.

5 Avtalsslut

När konsumenten klickar på knappen ”skicka beställningen” lämnar konsumenten ett anbud att ingå köpeavtal med Wolford. Wolford bekräftar att beställning har inkommit på nästföljande webbsida samt per e-post. Dessa bekräftelser innebär inte att Wolford har antagit konsumentens anbud, utan informerar endast konsumenten om att beställningsinformationen har kommit in korrekt.

Wolford lagrar beställningsuppgifter. Om konsumenten vill bevara beställningsuppgifterna, kan dessa skrivas ut när bekräftelsen visas på hemsidan.

Wolford äger rätt att helt eller delvis avböja konsumentens beställning pga. oförutsedda leveranssvårigheter eller vid negativ kreditprövning. Om Wolford avböjer anbudet kommer konsumenten informeras per e-post inom tre arbetsdagar efter att Wolford har fått kännedom om omständigheterna som hindrar Wolford från att ingå avtal med konsumenten. Om konsumenten redan betalat icke levererade varor returnerar Wolford det erlagda beloppet till konsumenten.

Avtalet mellan Wolford och konsumenten kommer till stånd genom att Wolford skickar varan till konsumenten och meddelar konsumenten detta per e-post. Wolford har rätt att anta konsumentens anbud, inom en frist av sju arbetsdagar (måndag - fredag med undantag för allmänna helgdagar). De varor som konsumenten har beställt i en och samma beställning, men vars leverans Wolford inte bekräftat, ingår inte i köpeavtalet.

Beställning från underårig (under 18 år) gäller endast om vårdnadshavare godkänt beställningen.

6 ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL

Wolford förbehåller sig äganderätten till varan till dess köpeskillingen är fullständigt betald. Under tiden för äganderättsförbehållet är konsumenten skyldig att vårda varan väl. Konsumenten är skyldig att skriftligen omedelbart underrätta Wolford om utomståendes tillgrepp av varan. Detta gäller särskilt vid utmätning samt när varan skadats eller förstörts.

Om konsumenten bryter mot förpliktelser som följer av köpeavtalet och Dessa Villkor har Wolford rätt att häva avtalet och begära varan i retur. Detta gäller särskilt vid dröjsmål med betalning.

7 LEVERANS, FARANS ÖVERGÅNG

Wolford skickar samtliga beställda varor som finns tillgängliga omedelbart efter att beställning har inkommit. Konsumenten kan förvänta sig leverens inom tre till fyra arbetsdagar, dock senast inom sju arbetsdagar.

Om en vara inte är tillgänglig omedelbart pga. efterfrågan, ser konsumenten redan i Wolfords onlinebutik inom vilken tid leverans förväntas kunna ske. Om Wolford inte kan hålla den angivna leveranstiden, kontaktar Wolford konsumenten senast vid utgången av ovan angiven tid för att kontrollera om konsumenten vill vidhålla beställningen. Wolford meddelar konsumenten per e-post när varan lämnar Wolfords lager. Farans övergång (avser risken att varan förstörs eller försämras pga. omständigheter som varken Wolford eller konsumenten ansvarar för) övergår när varan överlämnas eller, vid transport som bestämts av konsumenten, när varan överlämnas till speditör eller annan som anlitas för leveransen. Ett mottagande av varan anses även ha skett om konsumenten är i dröjsmål med att ta emot varan.

8 Betalning

I Wolfords onlinebutik kan konsument betala på följande sätt:

• Kreditkort Vid betalning med kreditkort, drar Wolford beloppet från destinerat konto när Wolford överlämnar försändelsen till transportören. All överföring av information avseende kreditkort samt personuppgifter sker genom säker överföring (per SLL). • Postförskott Vid betalning mot postförskott, ansvarar konsumenten för eventuellt tillkommande avgifter.

Wolford förbehåller sig rätten att i vissa fall endast erbjuda en av ovan nämnda betalningsmetoder vid beställning.

9 ANSVAR, rekLamationOCH SKADESTÅND

Wolford är känt sedan årtionden för högsta kvalitet, tillförlitlighet och komfort på sina produkter. Varje produkt genomgår ett flertal kvalitetskontroller innan den lämnar Wolford. Wolford ansvarar enligt lag för att varor inte är behäftade med fel. Wolford gör inga utfästelser i övrigt.

Konsumenten ska omedelbart granska varan när den tas emot. Eventuella fel ska reklameras till Wolford.

Konsumentens skyldighet att reklamera varan samt eventuell rätt till skadestånd regleras i konsumentköplagen (SFS 1990:932). Wolford ersätter inte skador som uppkommer i näringsverksamhet.

10 ÅNGERRÄTT

Ångerrätten

Konsumenten har rätt att inom fjorton (14) dagar ångra sitt köp utan att behöva ange skälen för detta. Ångerrätten utövas genom att konsumenten, om varan ännu inte levererats, meddelar Wolford (t ex genom brev, fax eller e-post). Om konsumenten har mottagit varan kan konsumenten även skicka tillbaka varan till Wolford. Tidsfristen för att ångra köpet börjar inte löpa förrän konsumenten har mottagit varan (vid återkommande leveranser av liknande varor, börjar fristen löpa när den första delleveransen mottagits). Det är tillräckligt att konsumenten avger sin hävningsförklaring eller skickar tillbaka varan inom ångerfristen.

Meddelande om utnyttjande av ångerrätten ska skickas till:
Wolford AG c/o Hermes Fulfilment GmbH Bannwarthstr. 5 22179 Hamburg Germany

Konsekvenser
När konsumenten utövar ångerrätten, ska parternas prestationer återgå. Om konsumenten inte kan lämna tillbaka varan i dess helhet eller om varan återlämnas i försämrat skick kan konsumenten bli tvungen att betala ersättning till Wolford, om inte försämringen endast beror på att konsumenten har provat eller undersökt varan, exempelvis på ett sådant sätt som hade kunnat ske i en affärslokal. I övrigt kan konsumenten undvika värdeminskningar som uppstår vid användning genom att inte använda varan på ett sådant sätt som försämrar dess värde.
Varor som kan sändas tillbaka som paket ska skickas tillbaka. Vid återsändande står konsumenten faran för att varan skadas eller kommer bort under transporten.
Det belopp konsumenten har betalat till Wolford betalas tillbaka inom trettio dagar efter det att Wolford har mottagit den återsända varan.
Att beakta vid retur av varor
Vid retur bör följande beaktas:

Wolford kan endast ta tillbaka varor som har köpts i onlinebutiken.

I syfte att undvika osäkerhet vid retur av varor bör varorna vara originalförpackade oanvända och oskadade. Det är tillåtet att prova varor, med undantag för underkläder och strumpor.

För att Wolford ska kunna förbättra sortiment och service i Wolfords onlinebutik, bifoga den ifyllda leveranssedeln och ange skälet för retur.

Wolford står för kostnaden vid retur. Konsumenten kan använda den bifogade returblanketten. Wolford rekommenderar konsument att se till att returen bekräftas samt att bekräftelsen sparas.

11 PERSONUPPGIFTER OCH DATASÄKERHET

Personuppgifter och annan information överförs kodade via en säker SSL-förbindelse.

Genom att göra en beställning enligt § 5 samtycker konsumenten till att Wolford behandlar konsumentens personuppgifter, enligt följande:

Wolford lagrar konsumentens namn och adress samt uppgifter som har samband med beställningen. Behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagar och föreskrifter.

Wolford överlämnar endast personuppgifter till tredje man i samband med fullgörandet av beställning, t ex för att göra eventuellt nödvändiga kreditkorts-, adress- och kreditprövningar.

För att löpande förbättra sortiment och service i Wolfords onlinebutik, undersöker Wolford löpande kund- och beställningsinformation samt lämnar aktuell information genom våra nyhetsbrev. För det fall konsumenten inte vill att vi använder uppgifterna för dessa ändamål, kan konsumenten närsomhelst begära att så inte sker fortsättningsvis. En sådan begäran ska meddelas antingen:

• per email till: service.sweden@wolford.biz • per brev till:
Wolford E-Commerce
c/o PVS Fulfillment-Service GmbH
Ferdinand-Porsche-Str. 101
89312 Günzburg
Germany

12 KVITTNING, DETENTION OCH ÖVERLÅTELSE

Konsumenten har endast rätt till kvittning i följande fall:

• när Wolford är på obestånd eller är försatt i konkurs, • när motfordran har ett rättsligt samband med konsumentens skuld, samt • avseende motfordringar som har fastställts genom dom eller som Wolford har erkänt.

Konsumenten har endast rätt att hålla inne prestationen pga. krav som har ett rättsligt samband med Wolfords krav.

Konsumenten får endast överlåta sina rättigheter enligt köpeavtalet eller Dessa villkor till tredje man om Wolford skriftligen godkänt överlåtelsen.

13 KUNDTJÄNST

Vid frågor eller klagomål kan konsument vända sig till Wolfords kundtjänst på följande adress:

Wolford AG c/o Hermes Fulfilment GmbH Bannwarthstr. 5 22179 Hamburg Germany

eller genom att skicka ett e-post till: service.sweden@wolford.biz

14 Possibility for online dispute resolution:

The European Commission offers the possibility for online dispute resolution on one of their online platforms. This platform can be accessed via the external link http://ec.europa.eu/consumers/odr/". We point out that the link to the European Commission online platform is not reachable at the moment.

15 TILLÄMPLIG RÄTT, BEHÖRIG DOMSTOL

På detta avtal äger österrikisk rätt tillämning. CISG är inte tillämplig på detta avtal. Betalnings- och fullgörelseort för samtliga prestationer är Bregenz, Österrike.

Behörig domstol för talan mot Wolford är antingen domstolen där konsumenten är bosatt eller domstolen i Bregenz, Österrike. Behörig domstol för talan som Wolford för mot konsument är domstol där konsumenten är bosatt.